Přejít na obsah
Sporák PRIMAGAS

Co je LPG?

LPG je propan a propan butan

Jaký je rozdíl mezi LPG, zemním plynem, LNG a CNG? Jaké jsou vlastnosti LPG, jak se získává a kde ho lze použít?

Názvosloví

Terminologie

Nejste si stále jisti, jaký je vlastně rozdíl mezi propanem a zemním plynem?

 • LPG = zkapalněné ropné plyny (Liquefied Petroleum Gas) - propan, butan a jejich směsi. Chemický vzorec propanu je C3H8, chemický vzorec butanu je C4H10. Za normálních podmínek je LPG v plynném skupenství, snadno lze však převést do kapalného skupenství, kde zaujímá pouze 1/260 plynného objemu. Distribuuje se v tlakových láhvích nebo se dodává zkapalněné do zásobníků a čerpacích stanic.
 • Zemní plyn = přírodní plynná směs, která je tvořena zejména metanem (CH4), a to z 80% - 99% dle země původu. Distribuuje se potrubím a používá se zejména pro topné a technologické účely v domácnostech i v průmyslu.
 • LNG zkapalněný zemní plyn, zbavený CO2, H2S, vody a dalších nečistot (zůstává tedy již velmi čistý metan) a podchlazený na -162°C do kapalné formy. Skladuje se v kryogenních nádržích a využívá se pro pohon nákladních motorových vozidel, autobusů a lodí a také pro topné či průmyslové účely při vysokých energetických spotřebách v lokalitách mimo rozvodné sítě zemního plynu.
 • CNG = stlačený zemní plyn (anglicky Compressed Natural Gas), tedy opět především metan. Používá se jako palivo pro pohon motorových vozidel a je považován za relativně čistější alternativu k benzínu a motorové naftě, podobně jako LPG. Vzniká buď stlačením zemního plynu z potrubí, nebo odpařením ze zásobníku LNG (zkapalněného zemního plynu), dovezeného autocisternou nebo lodní dopravou. 
 • LTO = lehký topný olej, složením se de-facto jedná o naftu, ale určenou pro topné účely. V současnosti je zatíženo spotřební daní a má vysoké emise škodlivin, proto je vhodnější i levnější pro topné účely využívat zemní plyn nebo LPG.

Primagas - propan
propan
Primagas - Butan
butan

První bio LPG v ČR

Co je to Futuria Propan (bio LPG)? Chemicky to samé, ale 100% z obnovitelných zdrojů!

Fyzikální vlastnosti LPG

LPG a ekologie

LPG představuje  šetrnou alternativu benzinu a dieselu v automobilové dopravě, při pohonu VZV a manipulační techniky a předevšm čistější a pohodlnější alternativu tuhým palivům (uhlí a dřevo) pro topné účely. Jeho spalování neproduktuje téměř žádné znečišťující látky a uhlíková stopa je také výrazně nižší.

Fyzikální vlastnosti a výhřevnost LPG - propanu a propan butanu

Rozdíl mezi propanem a propan butanem je zejména v jejich schopnosti odpařit se.

 • propan se vypařuje při teplotách až do -45°C
 • butan při teplotách nad -0,5°C (což vylučuje jeho použití v chladném prostředí)
 • propan butan v průměru jen do -13°C (závisí na poměru propanu a butanu).
Proto je propan používán zejména v chladných zimních měsících venku; pro použití v létě je vhodnější propan-butan.

Zimní a letní směs propan butanu

V České republice se v případě použití propan-butanu používají tzv. zimní a letní směs, kde je podíl propanu a butanu obsažen následovně:

Typ propan-butanové směsi Podíl propanu Podíl butanu
zimní směs 60 % 40 %
letní směs 40 % 60 %

LPG má původ stejně jako benzín a nafta v ropě (vzniká při její rafinaci). Získávat se ale dá (a z více než poloviny také získává) ze zemního plynu coby kapalná frakce separovaná od metanu v průběhu těžby.

Za normálních atmosférických podmínek se propan butan vyskytuje v plynné formě. Ochlazením, nebo stlačením ho lze jednoduše převést do kapalného stavu, v němž zaujímá pouze 1/260 plynného objemu. Při odběru z tlakové nádoby se LPG vypařuje - přechází z kapalného do plynného skupenství - a svůj objem naopak 260x zvětšuje.

hlediska bezpečnosti je důležité vědět, že LPG je těžší než vzduch. To znamená, že se usazuje vždy na nejnižším místě terénu. Proto je zakázáno uskladňovat LPG blízko otvorů do sklepů, montážních jam či kanálů a také přímo v podzemních prostorách.

Výhřevnost topného propanu PRIMAGAS

1 kg zkapalněného propanu zaujímá objem cca 2 litry a odpovídá 13 kWh elektrické energie.

Koeficient přepočtu:

 • Z kilogramů na litry: dělte počet kilogramů / 0,518
 • Z litrů na kilogramy: násobte počet litrů x 0,518

Čistý propan vs. propan-butan

Čistý propan

Čistý propan má oproti směsi propan-butan několik výhod, při přechodu z propan-butanu není však nutné měnit žádné spotřebiče nebo technologii.

Obaly (láhve) jsou také zaměnitelné, je tedy možné vrátit prázdnou propan-butanovou láhev a vyměnit za plnou láhev čistého propanu.

 • Propan má bod varu -42 stupňů Celsia, proto je výhodné jej využívat i v zimních měsících v exteriéru a budete mít jistotu, že spálíte celou náplň láhve
 • Čisté hoření při vaření - na rozdíl od propan-butanu neobsahuje nenasycené uhlovodíky a nezanechává mastné skvrny na hrncích a nádobí
 • Žádné karcinogenní látky a minimum síry ve spalinách
 • Má vyšší oktanové číslo, proto je ideální i pro pohon manipulační techniky
 • Těží se zpravidla společně se zemním plynem, nejedná se tedy většinou o ropný produkt
 • Výhřevnost 1 kg čistého propanu je vyšší, než butanu (46 MJ vs. 45,7 MJ)

Je tedy výhřevnější propan, nebo butan? 

Správná otázka - molekula butanu je výhřevnější, než propanu, ale je výrazně těžší - na 1kg dostanete tedy více energie z propanu. 

látka molární výhřevnost při teplotě 20 °C specifická výhřevnost při teplotě 20 °C
propan 2 044 kJ/mol 46 350 kJ/kg
n-butan 2 658 kJ/mol 45 726 kJ/kg

Výhřevnost čistého propanu vs. směsi propan-butanu
Zdroj: analýza od VŠCHT "Porovnání specifické (MJ/kg) výhřevnosti propanu, butanu a jejich směsí", ke stažení níže 

Jak se LPG získává a kde najde využití?

Příběh LPG

Příběh LPG

Odkud se LPG získává, jaké má využití a jaké jsou její výhody oproti ostatním zdrojům energie? Objevte svět LPG v tomto videu!